Dyslexie, lees en spellingsproblemen
 
Dyslectische leerlingen en leerlingen met lees- en spellingsproblemen vertonen vaak vermijdingsgedrag en angst ten aanzien van het lezen en spellen, omdat dit achter blijft ten opzichte van andere kinderen. De hulp aan deze leerlingen vergt speciale expertise, onderzoeks-, begeleidings- en adviseringsvaardigheden en kan binnen de praktijk geboden worden.
 
specialisatie
Oro- MyoFunctionele Therapie (OMFT)
 
OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Is het evenwicht verstoord, dan heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/ of de kaken, vaak is dan ook de spraak gestoord. Het doel van OMFT is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren dmv oefeningen en het afleren van verkeerde gewoonten. De behandeling richt zich dus op het herstellen van een verstoord evenwicht tussen de oro- faciale spieren onderling, door:
 
 
• het afleren van afwijkende mondgewoonten (bijvoorbeeld duimzuigen/ mondademen);
• het herstellen/ verbeteren van de spierspanning en mobiliteit van tong- en/ of lipspieren;
• het aanleren van een goed slikpatroon;
• het aanleren van een juiste articulatie;
• het automatiseren van de aangeleerde technieken.
 
Hodson en Paden
 
Hodson en Paden is een behandelmethode die ontwikkeld is voor jonge onverstaanbare kinderen vanaf 2 jaar. De spraak klinkt onvoldoende verstaanbaar door bijvoorbeeld het weg laten van spraakklanken of het verwisselen van spraakklanken (fonologische articulatiestoornis). Binnen de behandelmethode wordt er achtereenvolgens gewerkt aan verschillende fonologische processen waar het kind moeite mee heeft. De behandeling is cyclisch en gebaseerd op de volgorde van de normale fonologische ontwikkeling. Bij de fonologische ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van het (onbewuste) herkennen en gebruiken van patronen die betrekking hebben op spraakklanken, lettergreepstructuur en klemtoon (Dungen, 2008).
 
Vroegbehandeling 0 /4 jaar
 
Een veel voorkomend misverstand is dat men denkt mijn kind is te jong voor logopedie. Laat maar lekker spelen. De babbel komt vanzelf. Niets is minder waar! De meest taalgevoelige leeftijd van kinderen ligt tussen 0 en 7 jaar.
 
Een kind van
 
• 1.6 jaar spreekt al 6 woorden.
• 2 jaar : maakt al veel zinnen van 2 woorden achter elkaar.
• 3 jaar : maakt veel zinnen van 3-5 woorden en stelt veel vragen
• 4 jaar : spreekt al duidelijk en goed verstaanbaar.
 
Een achterstand in deze vroege taalontwikkeling kan problemen veroorzaken voor het spreken en leren in de toekomst. Een kind moet natuurlijk `lekker spelen`, vandaar dat wij de behandeling zoveel mogelijk spelenderwijs aanbieden.
 
Tan-Söderbergh methode
 
Deze methode wordt toegepast bij kinderen met een dysfatische ontwikkeling. Dit is een neurologische spraak- taalontwikkelingsstoornis met het kenmerk dat het begrip van het gesprokene duidelijk hoger is dan de eigen spraakproductie. Maar ook dat de dialoogspraak moeilijker is dan spontaan spreken en er een gestoorde vloeiendheid is door woordvindingsproblemen en moeite om elementen uit een verhaal met elkaar te verbinden. Vaak zien we hierbij ook secundaire leer- en/of gedragsproblemen. Het doel van de methode is om meer en beter te leren spreken waarbij door middel van deze methode er een automatische transfer optreedt naar de spontane spraak. De methode is geen standaardprogramma maar een benadering die op speelse wijze ingevuld wordt door de kinderen. Het materiaal wordt voor elk individueel kind op maat gemaakt. De kracht zit in het feit dat de eigen uitingen van het kind gebruikt worden om meer en beter te leren spreken.
 
Down Syndroom
 
Door de jaren heen hebben kinderen en oudere cliënten met Down Syndroom de praktijk bezocht. Down Syndroom cliënten hebben een eigen aanpak c.q. programma nodig, daarom hebben wij ons hierin gespecialiseerd. Dit houdt in dat de aanpak gericht is op een combinatie van spraak- taalstimulering, slikken, mondmotoriek en (soms) stotteren. Deze aanpak wordt afgestemd op het niveau en interesse van het kind.
 

Sensorische informatieverwerking

Er zijn er de zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen.. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Wij richten ons op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen. Kinderen met S.I.-problemen kunnen worden aangemeld bij een therapeut. Er zijn ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die gespecialiseerd zijn in de behandelmogelijkheden van de S.I. Na aanmelding zal deze eerst bekijken wat er precies aan de hand is. Er zullen testen en observaties worden afgenomen en ouders of verzorgers zullen meestal ook gevraagd worden een lijst in te vullen. Desgewenst kunnen ook de school of andere hulpverleners bij de behandeling worden betrokken. In de therapie wordt veel gebruik gemaakt van spelmateriaal dat de verwerking van zintuiglijke informatie stimuleert. Er wordt gekeken op welke gebieden problemen bestaan en welke zintuiginformatie juist gestimuleerd of beperkt moet worden. Er kan samen met ouders en kind gekeken worden welk ‘Zintuiglijk Activiteiten Programma (ZAP)’ voor het kind zinvol is, zodat hij of zij ook thuis kan profiteren van een andere benadering. Over het algemeen wordt de therapie op een speelse manier aangeboden. Het kind heeft inbreng in de activiteiten, en kan zo ook laten zien wat het wèl kan. (bron: nssi.nl)

Kindercoaching
 
Kindercoaching kan onder andere ingezet worden bij:foto specialisaties
 
Leerproblemen: dyslexie, dyscalculie, concentratie;
 
Omgaan met verdriet en rouw, faalangst, boosheid, druk gedrag, pesten, hooggevoeligheid, etc.
 
De kindercoach kan bekijken welke factoren ‘het probleem’ beïnvloeden en wat de wisselwerking tussen de factoren is. U kunt hierbij denken aan gezin en communicatie. Het kind staat centraal. Bij kindercoaching gaat men ervan uit dat er beweging in het geheel moet komen om tot verandering te komen (Kindercoach driehoek, Tea Adema). Belangrijk doel is dat kinderen en ouders inzicht krijgen in wat het probleem in stand houdt en wat helpt om ontspanning t.o.v. de problematiek te verkrijgen. Het herkaderen van de beleving of van een gebeurtenis is een belangrijke stap om vervolgens een doel te kunnen stellen. Het doel en oplossingsgericht werken leiden tot een stappenplan waarin ouders en kind houvast krijgen om problemen te verhelderen en om tot oplossingen te komen.